Genç Misafirimiz, Bölüm 1

Babes

Kar?m, “A?k?m, Ekrem bey telefon etti. Selim’in Miami’ye okumaya gelecegini ve ilk iki y?l bizle kalmas?n? istediklerini söyledi” dedi. Ekrem bey karimin babas?n?n patronuydu. Türkiyenin say?l? zenginlerindendi. Ailece cok yak?nd?lar. Kar?mla yeni evlendi?imde tan?m??t?m Selim’i. Çok küçükü o zaman. Bütün ?irketlerin tek varisi olarak büyütülüyordu. Annesinin de dü?künlü?ünden oldukça ??mar?k bir çocuktu. Kar?m ve bana a?bi abla gibi bakt??? için bize özel bir sayg?s? vard?. O yüzden bizi cok k?zd?rmazd? ama yine de yaramazl?k yapt???nda onu azarlard?k. Kar?m 10 ben 11 yas büyüktük ondan. Miami ye ta??nd???m?zda orta sondayd?. Sonra hiç görmemi?tik

Bu bütün düzenimizi bozacak bir teklifti bu. Evimiz ona bir oda vermemize müsaitti ama özgür hayat?m?z? çok etkileyicekti. Bu tepkimi hissetti?inde kar?m teklifi aç?klamaya ba?lad?. Ekrem bey o?lunun kontrolden ç?kmamas? için kendi ba??na de?il bizim evimizde kalmasini istiyordu. Bunun önemini ve bize zorlu?unu bildi?i için çok cömert bir teklifle geliyordu. Evin, arabalar?m?z?n bütün masraflar?n? kar??l?yor üstüne de yüklüce bir ayl?k gelir teklif ediyordu. Uzun tereddütler sonunda Kabul etme?e karar verdik. Ekrem beye hay?r demek de iyi bir ?ey de?ildi. ?lerde Selim i?lerin ba??na geçti?inde de bu ili?ki bizim için çok faydal? olurdu.

Ekrem bey ve e?i karar?m?za cok memnun oldular. Selim’in gelmesine daha aylar olmasina ra?men teklif ettikleri ödemelere hemen basladilar. Keyfimiz yerine gelmi?ti. Bir ay sonra k?sa bir tatil de, Selim’i ortam? bir görmesi icin gönderdiler. Hava alan?nda gördü?ümüzde tan?yamad?k. Uzun boylu yak???kl?, kocaman bir delikanli olmustu. Resimlerini göndermi?ti ama kafamizdaki küçük Selim’i silmeye yetmemi?ti resimler. Bütün s?cakl???yla bize sar?ld?. Bizde cok memnun olmu?tuk onu görmekten. Hala bize a?bi abla diyordu ama art?k kendinden emin, gösteri?li biri vardi kar??m?zda .

Arabada eve giderken heyecanla anlatmaya ba?lad?. Babas?n?n tek ba??na b?rakmamas? üstüne kendisi bizimle kalmayi o teklif etmis. Babasi da razi olmus. “Ben hep sizi örnek al?rd?m. Size özenirdim” dedi. “Dilek ablama hayrandim hep” dedi. Dilek de “Az m? koynumda uyuttum seni küçükken?” dedi. Ayni s?cakl?kla. Ben “Burda özel bir odan olacak ama…” dedim ?aka olarak. Güldük. ?akam?n yersiz oldugunu dü?ünüp biraz gerildim ard?ndan. Dilek, kendinden 10 ya? küçük o?lan?n böyle hayranligini duymaktan çok ho?lanm??t?. Ben biraz k?skanm??t?m ama gereksizdi k?skançl???m.

Evimizi cok be?endi Selim. “Bayildim. ” dedi., “Burada cok rahat edecegim.” Ben de “Derslerini de çal??acaks?n ama degil mi? Yoksa baban bize çok k?zar ” dedim. ” Yok, Tar?k a?bi. Tabii hic merak etme sen”

Aksam birlikte yak?ndaki bir restaurant a gittik arabayla ?ehri dola?t?rd?k. ?lk defa gordü?ü bu ?ehri hemen sevivermisti. Her yere hayranlikla bakiyordu. Saat farkindan uykusunun geldigini farkettik. Eve dönüp odas?na götürdük.

Dilek’le ba?ba?a kaldigimizda Selim’in korktu?umuz kadar rahatsizlik vermeyece?ini konustuk. Uyumlu bir genç olmu?tu. Ertesi gün hafta sonu oldugu icin Selim’e ?ehri gezdirmeye devam ettik.

Plaja gitti?imizde Selim “Bu ?ehri gerçekten cok sevdim” dedi, etraftaki birbirinden güzel k?zlar? göstererek. Hiç gizlemeden bak?n?yordu k?zlara. Sonra bana dönüp “Tabii hiç biri Dilek ablam?n eline su dökemez bunlar?n” dedi gülerek. Kar?m “Te?ekkür ederim Selim’cigim” dedi sevecen abla edas?yla . Kar?m?n vücudu çok iyiydi ama Selimin ya??tlar?na göre olgundu haliyle. Bacak ve kalçalar?ndaki selulitleri farkediliyordu artik. Vücudu da ta? gibi de?ildi. Ama bunlar? duymak ho?una gitmi?ti yine.” Ablas?n? da üzmek istemez hiç” diye gülümsedi Selim’e.

I?lerimizin rahat olmasi nedeniyle haftanin ilk günlerinde de mümkün oldugu kadar Selim’le vakit geçirmeye çal??t?k. Bu bizim de ho?umuza gitmi?ti. Kar?m?n ak?amlar? benimle daha ate?li sevi?ti?ini farkediyordum. Böyle çekici bir delikanl?n?n yanimizda olmas?, iltifatlar? kar?m? çok daha arzulu bir hale getirmisti. Bundan ?ikayet edemezdim. Bir gece bunu Dilek’e söyledi?imde, hic inkar etmedi. “A?k?m elimde büyüyen bu veleti bir erkek olarak görmek nas?l bir duygu anlatamam. Benden ho?lanmas? beni çok tahrik ediyor.” Bu kadar çabuk bunu kabullenmesi beni ?a??rtm??t?. Ilk tepkim ” Aman lütfen dikkat edelim çocuk farketmesin. Büyük rezalet olur. Sonra kontrolu kaybederiz.” Kar?m “Tabii a?k?m. Delimisin? Hic merak etme” diye bana sar?ld?. Sevi?meye ba?lad?k. ?tiraf?ndan sonra art?k hiç bir engeli kalmam??t? karimin bana kar?i. Daha de?i?ik sevi?iyordu benimle. Bir an kula??ma dudaklar?n? yakla?t?r?p “Selim, Sik ablani” diye fisildadi. K?skançl???ma ra?men öyle azd?rm??t?ki bu davran???, ta? gibi olmu? yara??m? kar?m?n s?r?l s?klam am?na dayad?m. O gözlerini kapam?? Selimi dü?ünürken içine kaydim. Onu hiç böyle azm?? görmemi?tim. T?rnaklar?n? s?rt?ma saplam?? “Sik beni Selim ! Sik beni!” soluyordu. Selimin odasi uzaktaydi ama duyaca??n? dü?ünüp rahatsiz oldum. Kar?m?n hali beni tekrar kendimden geçirdi. O altimda kas?l?rken bo?almaya ba?lad?m. Cok zamand?r böyle gelmedigimi farkettim. Kar?msa daha bo?almam??t?. Hemen bacak arasina indim ba??m? gömüp yalamaya ba?lad?m. Kulagimda kar?m?n “Seliiiiiiiiim! Seliiiiiiiiiiiim!” diye soluyan sesini duyuyordum. Cok geçmeden kar?m sars?larak geldi. Hala onun ismini say?kl?yordu. Oldu?um yerde kaldim. Onunla yüzle?mek istemiyordum henüz.

Bir kaç dakika sonra yukar? kay?p kar?ma sar?ld?m. Hiç konu?mad?k. O ?ekilde uyuduk.

Ertesi gün bunu konu?mad?k ama Selim’le gezmeye devam ettik. Selim hala her f?rsatta kar?ma iltifat ediyor bana ne kadar ?ansl? oldu?umu söylüyordu. Geceleri Dilek yine Selim’I dü?ünerek benimle sevi?iyordu. Haftan?n sonunda ?stanbul’a u?urlarken bize burada ne kadar mutlu oldu?unu ve bir an evvel gelip yerle?meyi istedi?ini söylüyordu. Sar?l?p vedala?t?k. Dilek’le çok daha uzun sar?ld?lar bir birlerine ama beni ?a??rtmad?.
Hava alan?ndan dönerken Dilek’le konu?mam gerekti?ini biliyordum. Selim’in okul için geldi?inde daha mesafeli davransak iyi olurdu. Dilek dinledi ama çok fazla gelmemi?ti kendi davran??lar? Yine de dikkat et dedim kafas?n? sallad?.

Aradan bir hafta geçmi?ti ki. Selim arad?. Okulun ba?lamas?n? beklemeden gelmeye raz? etmi?ti babas?n?. Üç gün sonra geliyordu. Biraz tedirgin oldum ama hay?r diyecek bir bahane de bulamad?m. Dilek mutlu olmu?tu. Selim’e az?p benimle ate?li sevi?ece?i için ben de mutlu olmal?yd?m.

Kar? koca oturup nas?l davranaca??m?z? tekrar konu?tuk. Evi düzenledik. Gözümüzde hala yaramaz bir küçük çocuk olan Selim için her ?ey haz?rd?.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir