Genç Misafirimiz Bölüm 5

Babes

Ak?am üstü görü?tük. Bozuk bir ?ekilde. “Gelemeyece?in Zaman bana bir mesaj at” dedim. “Bir saat seni bekledim.” Ke?ke bir ?ey söylemeseydim diye dü?ündüm. Cümlem biter bitmez. Liseli kapris yapan k?z gibi hissettim kendimi.

-Kusura bakma a?bi uyanamad?m. Gece geç yat?m da. Atar?m bi daha uyanamayacak gibi olursam.

Yalan söyledi?ine emindim. Herhalde bir k?z atm??t?. Ertesi gün fazla bekletmeden geldi. Sonraki hafta da her sabah geldi. Cuma günü yar?m saat gecikmi?ti. Tam gelmiyecek derken sesini duydum. Arkam k?p?rdanmaya ba?lam??t? ki ?ortunu ç?kartmadan yata?a oturdu. Bir eli popomda konu?maya ba?lad?.

-Tar?k a?bi sana bir ?ey anlatmam laz?m.

Merakla ba??m? çevirdim yüzükoyun yatarken.

-Dilek ablam geçen hafta ofisten beni arad?. Kendini iyi hissetmedi?ini eve gelece?ini ama yaln?z kalmak istemedi?ini söyledi. Fenala??rsa diye korkuyormu?. Evde olaca??m? söyledim. Bir yar?m saat sonra kap?da arabas?n?n sesini duydum. Kap?y? açt?m. Halsiz görünüyordu. “Hemen uzanmam gerekiyor.” Dedi. Yatak odas?na getirdim. Yava? yava? üstündekileri ç?karmaya ba?lad? benim ç?kmam? beklemeden. Ete?ini ç?kartt?. Çoraplar?n? ç?kart?rken oturdu. Hastal???n?n numara oldu?unu anlam??t?m. Üstündekini ç?karmas?na yard?m ettim. Bir kilot bir sütyen kalm??t?. Sütyeninin kopças?n? açt???nda sald?rmamak için zor duruyordum. A?bi ne güzel gö?üsleri var öyle ablam?n öyle yaa! Damla ?eklinde sark?yorlard?. Bikini yan???n?n izlerini, Meme uçlar?n? gördüm. Uçlar? dim dikti. Yata?a uzand???nda o memeleri öyle güzel yay?ld? ki. Deli oldum. Bana bak?p ” Selim’ci?im kilotumu da sen ç?kart?rm?s?n” dedi. A?bi o kilotu ablam?n üstünden ç?kartmak var ya. O güzel am?n? önümde haz?r görmek… Hayallerimin kad?n?n? o halde görmeye daha fazla dayanamad?m. Soyundum ç?kt?m ablam?n üstüne. Nas?l yap??t? dudaklar?ma anlatamam. Nas?l sar?ld?. O da bana hastaym?? valla. Öyle bir sevi?tik ki inanamazs?n. Saatlerce… Kaç posta yapt?m hat?rlam?yorum. O zaten durmadan ç??l?k ç??l??a bo?al?yordu.

Ben a?z?m aç?k dinliyordum Selim’in anlatt?klar?n?. Kar?m?n beni bu ?ekilde aldataca??n? hiç zannetmezdim. Yapt???m?z bir iki tatil ç?lg?nl???nda ba?ka erkeklerle olmu?tu ama hep benim haberim olmu?tu. Çok bozulmu?tum. Çok k?z?yordum kar?ma. Kendime de. Ne kadar salakt?m. ?üphelenmemi?tim bile. Hala yüzükoyun yat?yordum. Selim’in eli hala popomu ok?uyordu anlatt?klar?n?n heyecan?yla.

-Ondan sonra da kaç defa i?ten kaç?p kaç?p geldi. Benim odada becerdim sen buradayken. Ama art?k ben kaçamaklarla yetinmek istemiyorum. Benim kad?n?m o. Bu yatakta beraber uyumak istiyorum do?al olarak. Ona da söyleyece?im. Düzenimizi kural?m. Bu ak?am konu?al?m üçümüz.

?ok olmu?tum. Kar?m benim Selim’le ili?kimi bilmemeliydi.

-Selim sak?n bunu Dilek’e söyleme.

-A?bi n’olcak ya? Ablam?n ho?una gider seni de becerdi?imi bilse. Daha da azar.

-Selim lütfen. Çok rica ediyorum bu aram?zda kals?n.

-Dert erme A?bi. Çok iyi olacak. ?kinizi yan yana koyup sikerim art?k. Hah ha ha!

Selim’in bu dü?üncesizli?ine çok k?zm??t?m. Do?rulmaya çal???rken. Beni tuttu.

-A?bi anlat?rken azd?m yine, deyip ?ortunu ç?kart?p üstüme ç?kt?. Deli?imi tükürükleyip yara??n? götüme Sokuverdi. “Ahh!” Diye inledim. Biraz önce anlatt?klar?n?n bana etkisini dü?ünmeden Bo?al?p gitti.

*********
Ak?ama kadar stresle bekledim. Dilek geldi?inde gerginli?im son haddindeydi. Selim ona “Otur abla” dedi?inde Dilek bir ?eyler oldu?unu anlam??t?. Yava? yava? anlatmaya ba?lad?. Selim anlatt?kça Dilek’in yüzü geriliyor sinirleniyordu. Ondan gizli yapt?klar?ma çok k?zm??t?. Bana Ba??rmaya ba?lad?. Ben ona daha k?zg?nd?m. Nas?l bana ihanet edersin diye ona ba??r?yordum. Ama Dilek kendi yapt?klar?ma ra?men onun Selim’le olmas?n? engellememe fena sinirlenmi?ti. “Bana kendimi suçlu hissettirdin. Sen benden daha kötüsünü yapmam??s?n” diyordu.

Selim’le kendi yapt?klar? da ortadayken bana k?zmas? da beni de çok sinirlendirdi. Ben de ba??rmaya ba?lad?m. Hiç böyle kavga etmemi?tik evlili?imiz boyunca. Selim konu?madan bizi seyrediyordu. ?kimiz de k?zg?nl???m?z? kusuyorduk. H?nçl?yd?k. Ben daha sert sözler söylemeye ba?lay?nca Selim yan?ma geldi. Kolumdan tutup sert bir ?ekilde “A?bi a?z?ndan ç?kana dikkat et beni de k?zd?rma ” dedi. Arkas?ndan kolumu bükerek beni kar?m?n önünde diz çöktürttü. “Hadi ?imdi ablamdan güzel güzel özür dile Bakay?m” Dedi. Can?m yan?yordu. “Tamam. Tamam. Özür dilerim”Dedim.” Öyle yalandan degil” dedi. Elimi biraz daha burktu. “Kar?c???m yapt?klar?m için çok özür diliyorum. A?k?m n’olur beni affet” dedim. Selim, “Ablam yapt?klar?nda hakl? ama de?il mi? ” Diye sordu. “Tabi a?k?m senin her ?eye hakk?n var tabii”. Selim gülüyordu. Dilek’e dönüp. Bak Tar?k a?bim özür de diledi. Art?k onu affedersin her halde” dedi. Karim da Benim halimi görünce üzülmü? olmal? ki yumu?ad?. ” Tamam” daha az k?zg?n bir tonla. Selim Dilek’e “Hadi sende kocan?n yan?na çömel. Öp. Bar???n” dedi.

Kar?m da diz çöktü yan?ma dudaklar?mdan öpmeye ba?lad? beni. Bu s?cakl?k deminki kavgadan sonra çok ho?uma gitmi?ti. Bir birimize sar?lm?? Uzun uzun öpü?üyorduk. Bir anda beklemedi?im bir ?ey oldu. Dudaklar?m?z?n aras?n? sert s?cak bir ?ey zorluyordu. Ne oldu?unu anlamam?zla Selimin yara??n?n dudaklar?m?z? bir birinden ay?rmas? bir oldu. Geri çekti. ?a?k?nl???m?z geçmeden tekrar ittirdi. Selim dudaklar?m?z?n aras?nda gidip geliyordu. Çok güzel bir duyguydu. Biz de ona zevk vermek için dudaklar?m?zla bask? yapmaya ba?lad?k. Birazdan Yara??n? Dilek’in a?z?na sokuverdi. Dilek arzuyla emmeye ba?lad?. Sonra ç?kard?. Tekrar gidip gelmeye ba?lad? aram?zda. Ard?ndan benim a?z?ma sokuverdi. Bu defa ben ?uursuzca emmeye ba?lad?m. Bu ?ekilde bir süre a??z ve dudaklar?m?z? sikti. Sonra kar?m? ensesinden tutup kald?rd?. “Soyun abla” dedi etkileyici bir sesle. Karim soyunmaya ba?lad? önünde. ba??m? kald?r?p bakarken yara??na gereken ilgiyi göstermemi? olaca??m ki saçlar?mdan tutup kas?klar?na bast?rd? ba??m?. Emmeye devam ettim dizlerimin üstünde. Karim ç?r?l ç?plak olunca onu da soydu. “Sen de soyun” dedi Selim, “Ama a?z?ndan ç?kartmadan” Zar zor soyundum tshirt’ümü Ba??mdan ç?kartamad???m için boynumda b?rakt?m.

Onlar ayakta sevi?irlerken ç?plak bacaklar?n?n vücuduma de?mesi çok ho?uma gidiyordu. Kar?m Selim’in ismini f?s?ld?yor onu istedi?ini söylüyordu. Bunlar? duydukça ben a?z?mdaki yara?a daha da h?rsla yap???yordum. Dakikalarca öyle sevi?tiler. Kar?m “?çime gir Selim, n’olur icime gir diye yalvar?yordu art?k. Selim kar?m? hal?n?n üstüne yat?rmaya ba?lad?. Ben de onlarla birlikte hareket ediyordum. Selim’in yara??n? bir an bile a?z?mdan ç?kartmamam gerekiyordun kar?m?n amina girinceye kadar. Kar?m yere uzand???nda o kadar güzel görünüyordu ki onunla sevi?mek için neler vermezdim diye dü?ündüm. Ama bu ?imdi sadece bir hayaldi. O selime aitti. Onu istiyordu. Onun olacakt?. Ben ise Selimin yara??na tak?lm?? bir e?ya gibi hissediyordum kendimi. Görevimi do?ru yapmam laz?md?. Bir süre de bu ?ekilde sevi?tiler. Sonunda Selim saçlar?mdan tutup ba??m? çekti. Beni bir yana ittirdi. Yara?? ilk defa aç?ktayd? uzun zamand?r. Ama fazla kalmad? d??arda. Kar?m?n bacaklar? aras?na geçip am?na sokuverdi

Kar?m “OHHHHHHH! Selimmmmmmmmm!” diye soludu. Selime dolad? güzel kollar?n?. “Sik ablan?!…Sikkkkkk! Can?m benim. Ablan sana kurban olsun. Erke?imsn benim Selimimmmmmmmmm”

Selim’in kalçalar? kar?m?n üstünde h?rsla inip kalk?yordu. Nas?l güzel sikiyordu kar?m? bu piç kurusu. ?imdi kollar?n?n yan?nda bacaklar?n?n da dolam??t? kar?m Selim’e. Onun alt?nda zevkten kendinden geçiyordu. Az sonra h?rlaya H?rlaya gelmeye ba?lad?. Onu hiç böyle görmemi?tim. Gözleri kaym??t?. Bunca y?ll?k kar?m? tan?yam?yordum. Selim onu b?rakmad? bir kaç defa daha ayni ?ekilde getirdi onu. Sonra kendisi bo?ald? kar?m?n içine. Salonun ortas?nda öylece yatt?lar bir süre. Ben de onlar? seyrettim sadece.

Art?k bu evde her ?ey de?i?mi?ti. O gece Selim bizim odaya ta??nd?. Ben de ya ayni yatakta ya da yatak odam?zdaki kanepede uyuyordum duruma göre. Günün içinde azd??? zaman hala beni sikiyordu Selim. Bazan kar?m?n yan?nda da beni kullanmak ho?una gidiyordu. Kar?mla sevi?memiz art?k sadece bir hayaldi benim için.

Bir gün Selim Nikah yüzüklerimizi istedi. Sorgusuz ç?kart?p verdik. Ertesi gün nikah defterimizi istedi. Burada defter yok bir sertifika var dedik. Onu istedi. Dosyalar?n içinden bulup ç?kartt?k. “A?bi ?u sehpay? kenara çek bakal?m” dedi. Dedi?ini yaptim. Dilek’i soyup yüzükoyun yere yat?rd?. Damgal? imzal? nikah belgemizi tam am?n?n alt?na gelecek ?ekilde yerle?tirdi. Üstüne de cebinden ç?kard??? nikah yüzüklerimizi koydu. Ayakta yava? yava? soyundu. Ata biner gibi kar?m?n kalçalar?n?n biraz a?a??s?na oturdu. O güzel yara??n? bacak aras?ndan karimin dudakl? am?na yerle?tirdi. Yava? yava? gidip gelmeye ba?lad?. “?imdi sizin nikah?n?zi sikecegim” dedi. Bana “Soyunup ablam?n ba? ucunda diz çök” dedi. Dedi?ini yapt?m. O hala a??r kar?m?n içinde gidip geliyordu. Kar?m hafif hafif inliyordu. Dilek’e ” Söyle abla nikah?n?z? sikmemi istiyorsun de?il mi?” Kar?m hiç dü?ünmeden ” EVET ABLAM S?K N?KAHIMIZI! FEDA OLSU SANA O!” diye haykird?. Ard?ndan gözlerini gözlerime dikip “A?bi sikeyim mi nikah?n?z??” dedi. Ben de hay?r diyecek durumda de?ildim. “Sik Selim” dedim “sik nikah?m?z?. Ne istersen yap. Seniniz art?k. Biliyorsun bunu”. Selim’in yüzünde hain bir ifade vard?. Belinden tuttu?u kar?m?n üstünde ileri geri gidip geliyordu. Ald??? zevki ancak tahmin edebilirdim.

“?imdi sizden bir ?ey isteyece?im. Ben bo?al?ncaya kadar Dua okur gibi “S?K N?KAHIMIZI” diye f?s?ldayacaks?niz durmadan. Bo?ald???mda Dölümün hepsi yüzüklerinizin üstüne akmal?. Abla sen de kalk?p üstünde çömeleceksin içindekiler de oraya akacak Tamam m??”

“Tamam ” dedik ikimizde.

” Hadi ba?lay?n”

Dedi?i gibi “S?K N?KAHIMIZI” diye f?s?ldamaya ba?lad?k. bir süre sonra onun ritmine tamamiyle uyduk. Sanki bir ayindeydik. Kendimizden geçmi? bi halde tekrarl?yorduk.

“S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI”

O h?zland?kca biz de h?zlan?yorduk. Dakikalarca. Kar?m yedi?i yara??n zevkiyle zorlanmaya ba?lam??t?. Kelimeleri bazan kay?yordu ama asla vazgeçmiyordu.

“S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI. AAAH! S?K N?KAHIMIZI. OOOH! S?K N?KAHIMIZI”

Bense Selimin gözlerinin içine bak?p tekrarl?yordum. Sanki ayini idare eden dini liderimizdi. ?
“S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI. S?K N?KAHIMIZI”

Yar? saat geçmi?ti. Bu arada Kar?m bir kaç defa gelmi?ti ama H?rlamalar?, titremelerinin aras?nda bile aksatmad? duas?n?. Selim bize ara s?ra ” Bu sizin de?il benim zevkim için” diye hat?rlat?yordu. Ama kar?m?n bu hat?rlatmaya hiç ihtiyac? yoktu. O kadar sad?kt? ki.

Selim sonunda dayanamad?. “N?KAHINIZI S?K?YORUUUUUM!” Diye hayk?rarak bo?almaya ba?lad?. Kar?ma öyle ac?mas?zca koyuyordu ki kar?m?n duas? tekledi bir kaç defa. Uzun uzun bo?ald? Selim. Bitti?inde kar?m?n üstüne y???ldi. Biz de sustuk. Muhte?em ayinin Selim’e ait k?sm? bitmi?ti ama bizimki yeni ba?liyordu. Selim yana kaymadan elimle yara??n?n içindekileri sa?år gibi yüzüklerin üzerine ak?tt?m. Dilek zorlukla do?ruldu. “A?k?m yava?. D??ar?ya akmas?n” dedim. Tam nikah belgemizin üstünde çömelmesine yard?m ettim. Dakikalarca öyle durdu. Çaresiz bacaklar? titriyordu. Ben narin kollar?ndan tutmasam yorgunluktan devrilecek gibiydi. Rahminde ki döllerin hepsi bo?al?ncaya kadar bekledik. Yüzüklerin üstü tamamiyle kapanm?? ka??d?n büyük bir k?sm? da s?r?l s?klam olmu?tu.

Selim “Hiç ellemeyin öylece kurusun” dedi. Odan?n ortas?nda b?rakt?k.

Ertesi gün benim görevim nikah yüzüklerimizin dölle yap??t??? Nikah belgemizi çerçeveletmekti. Utand???m için çerçeveyi al?p evde kendim takt?m. Selim Bana yata??m?z?n ba?ucuna bir çivi çakmam? ama asma i?ini kendisinin yapaca??n? söylemi?ti. O ak?am ba?ka bir törenle onu ba? ucumuza ast?k.

Hafta sonu Selim elinde bir mücevher kutusuyla geldi. Dilek’e uzatt? “Bunlar ikinize ” dedi. Heyecanla açt?k. Nikah yüzüklerimize benzeyen iki yüzüktü. “?çine bak?n” dedi. Birinin içinde “SEL?M’E A?T?M, D?LEK” di?erinde de “SEL?M’E A?T?M, TARIK” yaz?yordu. Dilek hemen takmaya haz?rlan?yordu ki Selim durdurdu. Ak?ama. Törenle takaca??z dedi. Cebinden k?rm?z? bir kurdele ç?kartt?. Yüzüklerimizi o kurdelenin iki ucuna ba?latt?. Pantolonunu ve donunu indirdi. Kurdeleyi yara??n?n ve ta?aklar?n?n etrafina bir kaç defa dolay?p donunu çekti. Pantolonunu ç?kart?p ?ortunu giydi. “Ben spora gidiyorum” deyip ç?kti.

Selim saatler sonra geldi?inde yan?nda Sibel de vard?. Kar?m k?skan?yor diye Sibel art?k bize gelmiyordu. Ama Selim art?k kar?m? ele geçirmi?ti. Kaprislerini çekecek de?ildi. Bu l****ay? ben de özlemi?tim aç?kças?. Kar?m?n bozuldu?u belliydi. Bu gece yüzük takma töreni olmayacak her halde diye dü?ünüyordum ki, Selim ” Sibel bu gece ?ahidiniz olacak” dedi. Kim bilir neler planl?yordu yine bu piç kurusu. Gözlerim Sibel’in yar? ç?plak k?yafetinden bacaklar?na, gö?üslerine kay?yordu. ??te sahip olamayaca??m bir kad?n daha diye dü?ündüm. Belki yine ona 31 çekebilirdim Selim izin verirse.

“Soyunun bakal?m” dedi Selim. Kar?m biraz tereddüt etti. Selim tekrarlad?. Yava? yava? soyunmaya ba?lad?k. Sibel kikirdiyerek kanepeye i?veli bir sekilde yay?ldi. Bizi seyretmeye ba?lad?. Ona olacaklar? söylemi?ti her halde. Öyle davran?yordu Sibel.

“Yüzükleri takmadan bir törenimiz olacak. Önümde diz çökün bakay?m” dedi Selim. Dedi?ini yapt?k. Yava?ça ?ortunu indirdi. Sporda iyice terlemi?ti. S?r?l s?klamd? üstündekiler. Buram buram ter kokusu yay?ld? odaya. Kas?lar?n?n erkeksi kokusu bizi sarho? ediyordu. K?rm?z? kurdele hala sar?l?yd? yara??na, ta?aklar?na. O da S?r?l s?klamd?. “Sadece a?z?n?z? kullanarak ç?kart?n yüzükleri” dedi.

Kar?mla ba?lar?m?z? kas?klar?na yakla?t?r?p yüzükleri a?z?m?za ald?k ters yönde açmaya çal???yorduk kurdeleyi. Bu zor i?, sürtünmemizden tahrik olan Selim’in yara?? kalk?nca daha da zorla?t?. Yüzümüz gözümüz teriyle iyice ?sland?ktan sonra kurdeleyi çözdük.

“?imdi yüzükleri A??zlar?n?zda tutup yan yana domal?n bakal?m ” dedi. “Kalçalar?n?z ve omuzlar?n?z de?sin bir birine.”

Terinin ek?i tad? yüzükteydi. Aram?zda a??zlar?m?zdan sarkan k?rm?z? kurdeleyle kar? koca yan yana domald?k. Gözüm Sibel’e kayd? çok e?leniyordu olanlardan. Gözleri zevkten kocaman olmu?, sak?z çi?neyen a?z? kulaklar?ndayd?.

Selim etraf?m?zda dola??p bizi seyrettikten sonra arkam?za geçti. Kar?m? belinden kavrad???n? hissettim. Kar?m?n ” AHHHHHH!” diye ba??rd???n? duydum. “Selim neden ordan yap?yorsun ?” diye inledi. Kar?m? götünden sikiyordu. Bunu hiç yapmam??t? daha önce. Sibel a?z?ndaki sak?z? patlatt? ve “Patlad?n Dilek abla!” diye gülmeye ba?lad? Bu k?z da tam bir mald?. Kendi almaya korktu?u yara??n kar?ma ac? vermesi onu e?lendiriyordu. Dönüp bakt???mda bu espiriyle Selim de güldü?ünü gördüm. Kar?m?n götünü sikmeye devam ederken yüzünde yine o hain ifade vard?. Kar?m Ac?ya katlanmak için di?lerini s?k?yordu. Neyseki Selim ondan ç?kart?p bana kökledi yara??n?. Ben de ac?yla Inledim. Biraz bana sokup ç?kartt?ktan sonra tekrar kar?ma geçirdi. ?kimizi yan yana uzun uzun sikti. Her darbesinde a?z?m?zdaki k?rm?z? kurdele dalgaland?. Sonunda kar?m?n götüne f??k?rt? döllerini. Oldukça sert sikmi?ti ikimizi de. Kar?m?n k?ç?n?n benden daha çok ac?yor oldu?unu tahmin etmek zor de?ildi.

Sibel’e dönüp “Gördün mü ne kadar kolay götten almak” diyerek güldü. Sibel de “Yarra??ma kolay. Suratlar?na bak ?unlar?n” dedi ard?nda bir kahkaha att?.

Sibel kalk?p yan?m?za geldi. Kurdeleden tutup yüzükleri a?z?m?zdan ç?kartt?. Dü?ümleri çözmemiz için bize uzatt?. Çözdük. Onun ve Selim’in önünde diz çöktük. Sibel yüzüklerimizi parmaklar?m?za takt?. “Art?k Selim’e aitsiniz ” dedi. Bize tekrar ettirdi. “Selim’e aitiz ” dedik.
*********

Kar?m ve ben bir y?la yak?n Selim’e itaat ve hizmette eksik etmedik. Her an ona ait oldu?umuzu bildik. Hep onun mutlulu?unun bizimkinden daha önce geldi?ini dü?ünerek hareket ettik. Onu seviyor ve say?yorduk. Ondan ya?ça büyük olmam?z?n hiç bir anlam? yoktu. Asl?nda oydu büyük olan, güçlü olan.

Art?k Sibel onunla tam ili?kiye giriyordu. K?sa bir süre sonra ödününe de arkas?na da almay? ö?renmi?ti. Baz? geceler sadece Sibel’le oluyor kar?m? üzüyordu. Benim kar?mla sevi?meme hala müsade edilmiyordu. Selim ve Sibel gittikçe yak?nla??yorlard?. Senenin sonuna do?ru Sibel’le ili?kileri ciddile?ti. Onunla beraber olmak istedi ve bir gün toparlan?p ayr? eve ç?kt?lar. Hayat?m?zdaki bo?luk anlat?lmaz derecedeydi. Kar? koca çok u?ra?t?k. Aylar ald? kendimize gelmemiz.

6-7 ay sonra bir gün ortak arkada?lar?m?z?n bir partisinde ikisiyle kar??la?t?k. Bizi ne kadar üzdü?ünü ama art?k onu kafam?zdan ve ruhumuzdan sildi?imizi söyledik. Nikah belgemizi yeniledi?imizi bize verdi?i yüzükleri de kendisine geri vermek istedi?imizi söyledik. Bizi anlad???n? o dönemi o ?ekilde ya?am?? olmaktan pi?man olmad???n? anlatt?. “Bu kadar çabuk teslim olmasayd?n?z” dedi. “Biraz güçlü olsayd?n?z bu hale dü?mezdiniz” dedi. Onun için yapt?klar?m?zdan sonra hala bunlar? söyleyebiliyor olmas? bizi çok kötü yapt?. Art?k konu?amayacak haldeydik onunla. Bir ?ekilde bu i?i bitirmeliydik. Bütün cesaretimi toplay?p, “Adresini ver sana yar?n yüzükleri verelim hayatim?zdan, kafam?zdan siktir ol git dedim” Kar?m konu?am?yordu bile sinirinden.

O ak?am uyuyamad?k. Onu içimizden s?y?r?p atmal?yd?k art?k. Içimizin en derinli?indeydi ama onun gibi birine dersini vermeliydik. Yüzükleri verirken ona ne kadar a?a??l?k biri oldu?unu söylecektik. Bu duygular içinde gidip gelirken uyuya kaldik.

************

Kap?y? çald?k. Selim kar??lad? bizi. Salona ald?. Sibel de içerdeydi. Olacaklar? tahmin etti?i için gergin görünüyordu. Elimi cebime att?m. Yüzükleri ç?kartt?m. Sessizce Selim’e uzatt?m. Konu?am?yordum. Aldi. Peki siz bilirsiniz dedi. Güzel yüzüklerdi. Bir an sustuk. “Içine bak Selim” dedim. Bakt?. ?a?k?n ifadesini Sibel de farketti. ” N’oldu?” diye sordu. “Bunlar sizin nikah yüzükleriniz ama ” dedi “Benim verdiklerim nerede? Kar?mla ben Sol ellerimizi kald?r?p parmaklar?m?zdaki yüzüklerimizi gösterdik. Kar?m gözleri dolarak “Biz sana aitiz Selim. Bu hep böyle oldu böyle olacak” dedi. H?çk?rmaktan konu?am?yordu. Benim de gözlerim dolmu?tu. Zar zor ” Seniniz Selim. Sen istemesende biz seniniz”

Selim ?a?k?nd? ama keyiflenmi?ti. “Demek bu kadar istiyorsunuz beni ha? ” dedi. Iki ad?m geri çekilip bizi süzmeye ba?lad?. Kar? koca ne istedi?ini anlam??t?k. Aç?kças? yapaca??m?z ba?ka bir ?ey yoktu. Onun ve Sibel’in önünde üstümüzdekileri ç?kartmaya ba?lad?k. Ç?r?l ç?plak kal?nca önünde e?ildik. Bize a?bi abla diyen bu piç kurusunun ayaklar?na kapand?k öylece durduk. Seslerden onu de soyundu?unu farketmi?tim. Arkam?za geçti. Önce kar?ma koydu. ac?yla hayk?rmas?ndan götüne koydu?unu anlad?m. ” Ac?yorsa sikmem istemiyorsan ” dedi alay edercesine. Kar?m, “Hay?r Ablas?n?n güzeli bakma sen bana. Istedi?in gibi sik beni” dedi terk edilme korkusuyla. bir kaç dakika sonra ayni ac?mas?zl?kla bana soktu o sert yara??n?. “Ahhhh” diye hayk?rd?m. “Ac?yo mu a?bi ” dedi yine alayc? bir tonla. ” Ac?s?n, Selim’ci?im sik a?binin götünü. A?binin götü sana feda olsun.”

O gün Selim bizim sadece deliklerimizi de?il ruhlar?m?z? da sikti. Bize hissedebilece?imiz en çaresiz duygular? hissettirdi. bütün ac?lar?m?za ra?men yine onun oldu?umuz icin mutluluktan uçuyorduk. O günden sonra s?k s?k bizi arad? bazan bizi sikmek için arad?. Bazan i?lerini yapt?rmak için. Bazan bu piç kurusuna k?zsak da, her ça??rd???nda gittik. ?
?Son

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir