Guzel sikicim ve fantazisi

Amateur

Guzel sikicim ve fantazisi
Merhaba arkada?lar. Sizlere bundan 4 y?l önce ya?ad???m bir an?m? anlatmak istiyorum. Asl?nda anlatabilece?im çok fazla an? var ama bu benim için unutulmazd?.
Annem çal??t??? ?irketin i? gezilerine sürekli kat?lmak zorunda olan bir i?kad?n?yd?. Yan?nda sekreterli?ini yapt??? iki patronuyla annem sürekli ?ehir d???nda i? gezilerine giderler ve gitti?i yerleri görme f?rsat? bulurlard?.Bende anneme bu i? gezilerinin baz?lar?na kat?lmak istedi?imi söyler ona bask? kurard?m. Ancak bir türlü f?rsat olmam??t?. A?ustos aylar?nda i?lerimiz yo?un olmad???ndan çal??t???m ?irkette herkes izine ç?kar?l?rd?. Bende evde can s?k?nt?s?ndan patlard?m. Annemin tam böyle bir zamanda Fethiyede bir günlük i? gezisi ç?km??t?.Kendisi yo?un ?srarlar?ma dayanamam?? ve benimde bu geziye gelmeme izin vermi?ti.Sabah erken saatte uçak yolculu?u ile kalaca??m?z otele yerle?tik. Odalar?m?za yerle?tikten sonra ak?ama kadar gezme ve denize girme f?rsat?m?z olmu?tu. Annemin patronlar?ndan Murat bey gerçekten çok ho? ve yak???kl? biriydi. 34 ya??nda ve bekar biri oldu?unu ö?renmi?tim. Naz?m bey ise 45 ya??nda evli biriydi. Ama tam bir sap?kt?. Nefes alan her canl?y? sikebilecek potansiyele sahip bir adamd?. Murat bey iyiden iyiye ilgi alan?ma girmeye ba?lam??t?. Annemin patronlar? otelde ayn? oday? payla??yorlar bende annemle ayn? odada kalmak durumundayd?m.Ho? bir durum olmasada ?irket tasarruf tedbiri diye bir ?eyler z?rvalam??lard?.
Ak?am oldu?unda patronlar bizi odalar?na muhabbet etmek ve bi?eyler içmek için ça?irm??lard?. Gece boyunca alkol tavan seviyeye ula?m??t? ve art?k herkeste film kopmu?tu. Sabah toplant?lar? olmas?na ra?men hiç ald?r?? etmeden geç saatlere kadar oturmu?tuk. en güvenilir bahis sitesi Asl?nda çok zevkli ve e?lenceli saatlerdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ortam romantik bir hal alm??t?. Hepimiz saçma sapan müziklerle dans edip yast?k sava?? bile yapm??t?k. Annemin art?k limit dolmu? gibi görünüyordu ve daha fazla dayanamay?p yata?a uzand? ve uyuya kalm??t?. Bu sarho?lukla sabaha bile uyanmas? mümkün görünmüyordu. Ben patronlarla sohbete devam edip konudan konuya atl?yordum. Asl?nda bende çok sarho? olmu? ne konu?tu?umu bilemez hale gelmi?tim. ?lerleyen saatlerde konu cinselli?e gelmi?ti.
Naz?m bey bana k?z arkada??m olup olmad???n? sormu?tu. Bende olmad???n? ve asl?nda k?zlardan pek ho?lanmad???m? söyledim. Bu söylemle asl?nda birazda maksad?m Murat bey e mesaj vermekti. Bekar olmas? ve sanki birazda erkeklere meyilliymi? gibi hareketleri asl?nda beni delirtiyordu. Sohbet esnas?nda gözleri sürekli uyuyan annemin s?yr?lm?? ete?inin alt?ndan görünen süt beyaz? bacaklar?na kaym?yor de?ildi. Bu asl?nda onun o gece ne kadar azg?n oldu?unun ve belk**e uzun zamand?r abaza oldu?unun göstergesiydi. Ben sürekli kendisi ile yak?n temasa geçmeye çal???yordum. Benim ne kadar istekli oldu?umu anlamas?n? istiyordum. Naz?m bey asl?nda durumu anlam?? gibiydi. Bana sürekli laf çarpt?rmaya ba?lam??t?. Art?k mevzu iyice e?cinselli?e kaym??t?.
Her?ey konu?ulmaya ba?lam??t?. Bende annemin uyuyor olmas?n?n verdi?i cesaretle çok rahat davran?yordum. Murat beyle iyiden iyiye e?cinsellik konusunu tart??maya ba?lam??t?k ki Naz?m bey bu konunu kendisini sarmad???n? ve art?k uyumak istedi?ini söyledi. Bana madem siz daha sohbet edeceksiniz Murat?da al odan?za gidin orda devam edin dedi. makrobet giriş Bir anda gözlerim aç?lm??t?. Ba?ba?a kalmak için müthi? bir f?rsat olacakt? bu. Ben birazda yar?m a??zla peki annem ne olacak oda buraya uyuyup kald? onuda kald?ral?m bari dedim. Naz?m bey sorun de?il bu gece benim odamda kalabilir, zaten uyand?rmaya çal??san?zda pek uyanacakm?? gibi durmuyor dedi. Gerçekten hiçte kalkacak hali yoktu. Bu iyiydi çünkü gece bizi odaya gelip rahats?z etmezdi. Murat beyle birlikte güzel bir gece geçirece?im hayaliyle bizim odaya geçtik. Yinede içimde annem uyan?rda gelir ve bizi uygunsuz bir halde yakalar korkusuda yok de?ildi hani.
Odaya girer girmez Murat bey kap?y? örttü ve bir anda dudaklar?ma yap??t?. Bende hiç bozuntuya vermedim ve deliler gibi öpü?üp birbirimizi ok?amaya ba?lad?k. Bir süre sonra ben yata?a uzand?m ve Murat beyde yan?ma uzand?. Hem sevi?iyor hemde yava? yava? soyunuyorduk. Sonunda ikimizde ç?r?lç?plak kalm??t?k. Bana kalçalar?m?n çok güzel oldu?unu ve onlar?n aras?na girmyi çok istedi?ini söylüyor bende onun aletini elime alm?? k?vama getirmeye çal???yordum.
Bir süre sonra penisini a?z?ma al?p en güzel numaralar?m? yapmaya ba?lad?m. Penisi çok uzun de?ildi ama etli ve kal?nd?. Çok güzel bir görüntüsü vard?. Uzun bir süre penisini yalas?ktan sonra yata??n üzerinde domald?m ve art?k o ?eyi içimde hissetmek istedi?imi söyledim. Bir kaç dil darbesiyle hemen k?vama getirmi?ti deli?imi. Sonras?nda güzelce ?slat?p aletini tam hedefe de?dirmi?ti. Bir anda içim ürpermi?ti. Çok harika bir duyguydu bu ürperti. Sonra yava? ve nazik bir ?ekilde içime girmeye ba?lad?. Deli?im iyice al??t?ktan sonra art?k h?zlanmaya ba?lam??t?. Penisinin bende yaratt??? makrobet güvenilir mi haz müthi?ti. Bana fantazi yapmak istedi?ini söyledi. Ben bir anda heyecanlanm??t?m. Nas?l bir fantazi bu dedim. Ama k?zmak yok dedi. Bende her?eye aç?k oldu?umu ne isterse yapabilece?imi söylüyordum. Bana ?imdi hayal et dedi.
Annende sende bir genelevde çal??an orospulars?n?z. Bende sizin en s?k gelen mü?terinizim dedi. ?yi bir sikici oldu?um için ikinizde birbirinizle rekabet içindesiniz. Bir anlamda annende sende beni kendi taraf?n?za çekip sadece kendi erke?iniz yapmak istiyorsunuz.ve bunun için her türlü fahi?eli?i yap?yorsunuz yatakta dedi.
Benden bu durumu ona ya?atmam? istedi. Bana asl?nda pek ilgi çekici bir fantazi gelmemi?ti ama yinede kabul ettim. Sonuçta hayali bir ?eydi ve bundan zevk al?yorsa ona zevk vermek benimde ho?uma giderdi. Asl?nda bu k?s?mlar bence pek ho? olmad???ndan anlatmak istemiyorum. Çünkü benide rahats?z etmi?ti o gece. Yok i?te annemin mi götü daha güzel benimki mi dedirtiyordu. Yok annenin göt follo? olmu? seninki daha s?k?. Sen annenden daha iyi sakso çekiyosun. Annen am?na bo?almama izin vermiyor. Ama ben senin götüne bo?almak istiyorum. vs. gibi ?eyler.
Ama bu konu?malar onu inan?lmaz tahrik ediyordu. Bu yüzden bende bu fantaziye sonuna kadar devam ettim ve içimde patlayarak finali yapm??t?k. Beraber du? al?p ard?ndan birbirimize ç?r?lç?plak sar?larak uyuduk.
Sabah oldu?unda kahvalt?da Naz?m bey kula??ma nas?l dün gece güzelmiydi. E?cinsellik tart??mas?n? umar?m güzel sonuçland?rm??s?n?zd?r diye laf çarpt?rmaya devam ediyordu. Annemse yaz?k hiçbir?eyden habersiz bana bak?p gülümsüyordu. Ama bana o gece istemeden çok güzel bir k?ya?? olmu?tu.
O gün i? toplant?lar? falan derken sonunda eve dönmü?tük. ?kimiz içinde güzel ve zevkli bir i? seyahati olmu?tu. Metin bey ve Naz?m bey hayat?mdan ç?kmam??t? ama. Onlarla ya?ad???m di?er an?lar?m? bir dahaki sefere anlatmak dile?iyle hepinizi en mahrem yerlerinizden öpüyorum. Ho?çakal?n.

Genel içinde yayınlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir