Evli çiftle 2

Amateur

merhabalar tekrardan. kald???m yerden devam ediyorum.
e?im çaylar? getirdi önce elife sonra bana verdi ve yan?ma oturdu. ben televizyon seyrediyor onlarda sohbet ediyorlar kendi aralar?nda. e?im elife nas?l al??t?n m? ?ehire burada ya?am köye benziyormu dedi. elif, abla bi?ey anlamad?m ki bütün gün evdeyim mesut zaten yorgun geliyor i?ten biliyorsun bazen gece vardiyas?nda çal???yor hiç bir yere gidemedik daha dedi. ben söze girdim isterseniz hafta sonu pikni?e gidelim mesutun izni hangi gün elif diye sordum. elif sinan abi çok iyi olur benim için de de?i?iklik olur mesut a soray?m ben ablama söylerim dedi. ok o zaman sen ablana söyle ben sizi götürürüm dedim. e?im iyi olur kocac?m k?z?n da kafas? da??l?r sorunlar?n? unutur biraz diye bir söz ç?kt? a?z?ndan. elif mahcup bir ?ekilde ba??n? önüne e?di yanaklar? al al oldu. ben e?ime ne oldu k?z? utand?rd?n galiba dedim. e?im de elif utanmana gerek yok sinan senin abin say?l?r dedi.
ben tasdik ettim e?imi elif bunlar ya?an?lan ?eyler utanmana s?k?lmana gerek yok biliyorum durumunuzu mesut la konu?tum ben. düzelir merak etmeyin dedim.elif sadece f?s?lt?yla sa?ol abi dedi. gerçekten k?z çok utanm?? s?k?lm??t?. birden aya?a kalkt? izin istedi otur falan dedik ama gideyim abla evde i?im var dedi ve c?kt? gitti.
utand?rd?n k?z? dedim e?ime. e?im aç?lmas? laz?m. benimle konu?urken böyle de?il heralde senden çok utand? dedi. o zaman sen biraz daha açmal?s?n yaz?k tazecik gencecik k?z yaz?k olur dedim. e?im bir kahkaha att? napay?m yani sinan. bizim sevi?melerimizden bahset taktik ver bu sadece mesutun bilinçlenmesiyle olmaz anlad???m kadar?yla elif de sevi?irken çok utangaç davran?yor bu da mesutu strese sokuyor. asl?nda tahrik etse o?lan? belki farkl? olur dedim. hakl?s?n kocac?m ben ona bir kaç taktik veririm yar?n dedi. kar?ma hadi gel verece?in taktikleri önce biz uygulayal?m iyice akl?nda yer etsin dedim h?nz?rca gülerek.
hmmmm diyip k?v?rtarak yatak odas?na giderken e?im biraz bekle sonra gel dedi. 5 dakka sonra odan?n kap?s?n? açt?m e?im geçen y?l evlilik y?ldönümünde ald???m seksi geceli?ini giymi? yatakta beni bekliyordu. geceli?in önü hafif aç?k dolgun gö?üslerinin yar?s? d??arda içine hiç bir ?ey giymemi?. alt taraf?n?n uclar?n? am?n?n üstünde birle?tirmi? tek baca??n? k?rarak yatakta uzan?yor. zaten elif geldi?inde sikim kaz?k gibi olmu?tu hemen yine dimdik kalkt?. h?zl?ca ç?r?lç?plak soyundum. e?imin üzerine baçaklar?m? iki yana acarak uzand?m. dudaklar?n? emmeye ba?lad?m e?imde s?rt?m? ok?uyor dilini a?z?ma sokup sokup ç?kar?yor. bu ak?am seni ba??rtarak sikecem dedim. sik kocac?m duysun taze gelin sabah kendi sorsun bana. e?imin böyle konu?mas? hem ?a??rtm?? hem a??r? tahrik etmi?ti beni. normalde k?skanç olan e?im sevi?irken eliften bahsediyordu. bu f?rsat? de?erlendirmeliydim. söyle elife kocas? böyle siksin onuda dedim. normalde ön sevi?mesiz yalamadan direkt sokmazd?m ama bu sefer çok azm??t?m direkt am?na girdim ve pompalamaya ba?lad?m. e?im bacaklar?n? iyice iki yana açarak daha derine girmemi sa?l?yor ayn? anda da sok kocac?m daha sert diye inliyordu alt?mda.
elifi kocas? ancak böyle sikerse ate?ini söndürür yoksa k?z yanacak dedim. sikemez ki dedi. yaz?k k?z yan?yor gerçekten. anlat kocac?m ba?ka ne yaps?n mesut elifi sikerken. baçaklar?n? omzuma ald?m yata??n ucuna çektim ayakta sert darbelerle sokmaya ba?lad?m. i?te böyle baçak omuza yaps?n. koysun dar amc?na. sikerken de konu?sun elifle. ne de… desinnn kocac?mmm dedi e?im bayg?n gözlerle.
dar amc?kl? elifim. am?na koyuyorum cay?r cay?r yan?yor am?n desin. koy kocac?m koy am?ma. koyuyorum elif küçük orospu seni. bunlar? söylerken kar?ma bakt?m tepkisini anlamak için olumsuz bir tepki vermedi zevkten memelerini m?nc?kl?yor kafas?n? sa?a sola sall?yor bir eliyle de kilitorisini ok?amaya devam ediyordu. tam k?vama geliyordu. bo?almaya yakla?t???n? anlad?m belini indirip kald?rmas?ndan. sik kocac?m sik beni doyur yara?a tazecik am?m? doldur derken titremeye ba?lad? ayn? anda bende daha h?zland?m bo?almaya yak?nd?m ayn? anda patlad?k. elifffff diye diye am?na ak?tt?m tüm döllerimi. üzerine kapand?m. dudaklar?n? öpmeye ba?lad?m nefes al??? hala düzelmemi? gö?sü inip kalkarken deli gibi dillerimiz bulu?tu.
o ak?am kar?mla 2 defa daha bo?ald?k. her seferinde ona elifmi? gibi davrand?m herhangi bir tepki vermedi. sonras?nda da bunu konu?mad?k.
sabah i?e giderken eliflerin dairesinin önünde kap? aç?ld? birden. elif, sinan abi bir dk bi?ey dicektim dedi. iki basamak a?a?? inmi?tim tekrar ç?kt?m. günayd?n elif dedim. elifin üzerinde dar bir kot pantolon dizlerinden 1 kar?? a?a??da onun üstünde de beyaz dar yakas? hafif aç?k gömlek vard?. gömle?in içinden k?rm?z? sütyen giydi?i belli oluyordu. abi annem giller köyden bir iki e?ya göndermi?ler otogardan almam laz?m mesut arad? ?imdi gündüz vardiyas?nda çal??an arkada?? hastalanm?? gelemiyor. sinan abinin yolunun üzeri seni b?raks?n ordan taksiyle eve dönersin dedi. ne demek elif tabiki. haz?rsan gidelim dedim. tamam abi üzerime bir ?ey al?p geliyorum hemen. kap?n?n önünde bekledim. 1 dakika sonra geldi. üstüne kot mont giymi?ti. birlikte apartmandan ç?kt?k.
arabama bindik. elif oturunca ete?i dizlerinden 1 kar?? kadar yukar? ç?kt?. bembeyaz teni çok çekici görünüyordu sabah sabah bu k?z yine beni azd?rd?. sikim demir gibi oldu.
abi sana da çok zahmet oluyor kusura bakma dedi alif. ne kusuru elif rica ederim laf? olmaz dedim elimi baca??na hafifce iki defa vurarak. hemen yanaklar? k?zard? 19 luk c?t?r taze gelinin. nas?l gidiyor bakal?m evlilik diyerek konuya girdim. bu f?rsat? iyi de?erlendirmeliydim. nas?l olsun abi i?te iyi gidiyor. köy yerinden çok farkl? buras?. onu demedim elif benden çekinmene s?k?lmana gerek yok. dar?l?r?m bak sonra.
-yok abi ne dar?lmas? s?k?lm?yorum.
-geçen gün konu?tum mesutla. bunlar olan ?eyler heyecan yapm?? mesut. asl?nda bi doktora gitse i? hemen çözülür ama…
-evet abi ben de dedim ama gitmiyor i?te. utan?yormu?. seninle bile nas?l konu?tu ?a??rd?m do?rusu.
-erkek erke?e daha kolay olur konu?mak. sen nas?l ablanla dertle?iyorsun.
-gerçekten çok iyi ablam. çok yard?mc? oluyor dertle?iyoruz. o da olmasa zaten ne yapar?m bilmem.
elimi yine baca??na koydum ama bu sefer hemen çekmedim. biraz ok?ad?m hafif hafif. nefes al??lar? de?i?ti hemen elifin.
-?eyy abi
-evet elif
-yok bi?ey abi
-aaa k?z hani s?k?lma yoktu sor ne soracaksan
-yok abi bo?ver. çok özele giriyor.
-k?z?m özeli mi kald?. mesutla sizin nas?l sevi?ece?inizi konu?tuk bir saat daha ne özeli dedim.
utand? ba??n? önüne e?di. bak bir daha konu?mam seninle söyle ne söyleyeceksen.
-tamam abi hakl?s?n zaten biliyorsun durumu. ?ey dicektim
-çatlatmasana adam? elif sor ne soracaksan
-siz ablamla ilk evlendi?inizde de bizim gibi miydiniz.
-yok be elif. ilk evlendi?imizde yataktan 3 gün ç?kmad?k. sadece yemek için ara verdik. sonra devam sevi?meye. elif a?z?n? küçük elleriyle kapatt? gülerek.
-vooovvv. ke?ke bizde öyle olsayd?k dedi. bu sözler istemsizce c?kt? a?z?ndan.
-sen de bunu hakediyorsun bence elif. çok güzel seksi bir k?zs?n.
-gerçekten öylemiyim.
-öylesin tabi güzelim tazecik sin. ben olsam sabaha kadar inmezdim üstünden. bunu özellikle söylemi?tim tepkisini ölçmek için. elife bakt?m çok hafif duda??n? ?s?rd?. tava geliyordu bu k?z.
-te?ekkür ederim abi ablam çok ?ansl?.
-evet ?ansl? tabi. onun üzerinden de inmiyorum
-biliyorum abi
-nerden biliyorsun bakal?m.
-?eyyy sesleriniz geliyor bazen a?a??ya da oradan.
-sizin sesleriniz hiç gelmiyor bize ama
-senin gibi olsayd? mesut da gelirdi o zaman dedi i?veli i?veli.
bu arada otogara geldik. elif te?ekkür etti ama b?rakmad?m. ?imdi bi de taksiyle u?ra?ma hem para da verme. ben seni eve b?rak?r?m dedim. çok sevindi.
1 koli ve bir çuval e?yas?n? ald?k araban?n bagaj?na koydum. eve yola ç?kt?k tekrar. elif tekrar tekrar te?ekkür ediyor.
-borçland?m sana sinan abi.
-saçmalama elif ne borcu. aram?zda laf? olmaz dedim. elifi eve b?rakt?m ve i?ime gittim.
devam? var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir